οι υπηρεσίες μας

Αξιόπιστα. Τεκμηριωμένα. Οικονομικά.

Φωτοερμηνείες Συσταδα

Υπηρεσίες προς ιδιώτες

Παρέχουμε υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου προς ιδιώτες στα πλαίσια της υποβολής και υποστήριξης αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών, αλλά και υποστήριξης ενστάσεων του Εθνικού Κτηματολογίου (Εκθέσεις Φωτοερμηνείας – Πραγματογνωμοσύνες)

Δημόσιες Συμβάσεις

Υπηρεσίες προς φορείς του Δημοσίου

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση δασικών, φυτοτεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής στήριξης φορέων του Δημοσίου, την ετοιμασία φακέλων ωρίμανσης για συγχρηματοδοτούμενα έργα κ.ά

Customer Support

Υποστήριξη πελατών

Οι πελάτες μας μπορούν να μας συμβουλεύονται για οποιοδήποτε ζήτημα τους απασχολεί σχετικά με την υπόθεσή τους, ή στα πλαίσια της υλοποίησης δημόσιας σύμβασης

Team work

Συνεργασίες

Για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση μεγάλων υποθέσεων και την ανάληψη σημαντικών δημοσίων συμβάσεων συνεργαζόμαστε με ανεξάρτητους ερευνητές, μελετητικές εταιρείες και ερευνητικά κέντρα, επενδύοντας σε ευέλικτα και αποτελεσματικά συνεργατικά σχήματα προς όφελος του πελάτη

Acoustic Model Systada

Έρευνα και καινοτομία

Συμμετέχουμε σε ερευνητικές συμπράξεις με ιδιωτικές επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη και υλοποίηση νέων, καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων για ζητήματα που σχετίζονται με την διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

ESG Systada

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Αναλαμβάνουμε την δωρεάν ή με συμβολικό τίμημα υποστήριξη υποθέσεων δημοσίου ενδιαφέροντος εκ μέρους περιβαλλοντικών οργανώσεων και συλλογικοτήτων, με γνώμονα την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές

Systada State of the art

Επιστημονική τεκμηρίωση

Αναζητούμε επιστημονικά τεκμηριωμένες και αξιόπιστες λύσεις και προτάσεις επενδύοντας στην διαρκή επιμόρφωση των στελεχών μας, για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και πιστοποιήσεων

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο