Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΣΥΣΤΑΔΑΣ κατά ISO9001:2015

Εκδόθηκε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εταιρείας μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO9001:2015 με αριθμ. 260521-1, από τον φορέα πιστοποίησης Q-CERT με πεδίο εφαρμογής: Σχεδιασμός, ανάπτυξη, Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Εκπόνηση Μελετών: i) Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ii) Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών – Σχεδίων Διαχείρισης και Παρακολούθησης, iii) Προστασίας & Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Φυσικού Περιβάλλοντος, iv) Δασοτεχνικών Έργων, v) Κτηματολογίου/Δασολογίου – Φωτοερμηνειών – Χαρτογράφησης – GIS, v) Αγροτικής Ανάπτυξης, vii) Ανάπλασης χώρων – φυτοτεχνικών μελετών, vi) Χαρτογράφησης – GIS & Ανάπτυξη Εφαρμογών / Λογισμικών Πληροφορικής

\"\"
Μετάβαση στο περιεχόμενο