Εσπα Banner

Διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων, περιβάλλοντος και βοσκοτόπων

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε

Διαχείριση δασών

Σύνταξη δασοπονικής διαχειριστικής μελέτης, με την οποία γίνεται εκτίμηση του ξυλαποθέματος, της προσαύξησης και του λήμματος και αξιολογείται ο πολλαπλός σκοπός του δάσους

Δασικοί Χάρτες

Υποβολή και υποστήριξη στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων ή πρόδηλων σφαλμάτων του Δασικού Χάρτη με σύνταξη τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνίας

Τεχνικοοικονομικές μελέτες

Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία συντάσσεται από ιδιώτη γεωτεχνικό επιστήμονα και συνυπογράφεται υποχρεωτικά από δασολόγο

Περιβαλλοντικές μελέτες

Περιβαλλοντική αδειοδότηση και εκπόνηση εξειδικευμένων περιβαλλοντικών μελετών που αφορούν σε προστατευόμενες περιοχές (Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας

Σύνταξη των προβλεπόμενων από το νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΦΕΚ 3475Β/2023) Τεχνικών Εκθέσεων τόσο για κτίρια-κατοικίες, όσο και για Βιομηχανίες

Υπηρεσίες Μηχανικού

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και επίβλεψη ενεργειακών και μηχανολογικών μελετών, έκδοση πιστοποιητικών και λοιπών υπηρεσιών μηχανικού

Έρευνα και καινοτομία

Συνεργατικά έργα έρευνας και καινοτομίας με αντικείμενο την παρακολούθηση ειδών σε προστατευόμενες περιοχές, την καταγραφή παραδοσιακών ποικιλιών και τις τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας στην ιστορία του τοπίου

Web & Mobile Apps

Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε “έξυπνες” λύσεις χαρτογραφικών εφαρμογών για την προστασία και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, διαχείριση επισκεπτών, εκτίμηση επικινδυνότητας δέντρων

Συμμετέχουμε ενεργά στην έρευνα και εφαρμόζουμε καινοτόμες πρακτικές στη διαχείριση των δασών, των βοσκοτόπων και του περιβάλλοντος

Δείτε επιλεγμένα ερευνητικά έργα

Systada Ecotime

Ecotime Machine

Εφαρμογή που ενσωματώσει τα αποτελέσματα μίας ευρείας και διαθεματικής έρευνας για την περιβαλλοντική και κοινωνική ιστορία τοπίου και αναπαριστά αυτή την ιστορία, μέσα από τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι η 3D αναπαράσταση και η μεικτή, επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα (augmented & virtual reality)

Ecovariety

Συλλογή, αναγνώριση, διατήρηση, αξιολόγηση και πιλοτική αξιοποίηση αυτοφυών καρποφόρων θάμνων και τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων

Biomonitoring

Συστημα καταγραφής και παρακολούθησης απειλούμενων ειδών θηλαστικών και ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές (ΠΠ) της Ελλάδας ως μέσο υποστήριξης αποφάσεων και κατευθυντήριων γραμμών για τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους τελικούς χρήστες για την προστασία της φύσης

Αναλυτικά στοιχεία για τα έργα Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ

η Συστάδα σε αριθμούς

300Κ+

Εκτάρια κατάρτισης Δασικού Χαρτών

3

Ολοκληρωμένα έργα Ερευνας - Καινοτομίας

250+

Αντιρρήσεις με θετική έκβαση

650Κ

Στρέμματα Δασικής Διαχείρισης

Ας επικοινωνήσουμε

Περιγράψτε μας την ανάγκη σας και ένα από τα έμπειρα στελέχη μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Μετάβαση στο περιεχόμενο